Contributie
Opzeggen
Restitutie

Contributie (Seizoen 2021)

Seniorleden (vanaf 18 jaar)
€ 140,-
Opslag bardienst*
€ 37,50
Juniorleden tot 18 jaar (leeftijd op 1 januari van het lopende jaar)
€ 70,-
Studentenlidmaatschap (van 16 t/m 25 jaar) **
€ 77,50
Mindervalidenlidmaatschap
€ 50,-
Zomerlidmaatschap (in de maanden juni, juli of augustus) (max. 3 maanden, vanaf de eerste van de maand)
€ 15,- p.m.
Niet-spelend lidmaatschap ***
€ 25,-

* Zie bardienstregeling. Leden kunnen afzien van teruggave van (een deel van) de bardienstvergoeding en dit bedrag aan de club schenken.

**Studenten staan ingeschreven bij een reguliere dagopleiding MBO, HBO of Universiteit. Een kopie van het bewijs van inschrijving bij de opleiding dient ieder jaar voor het seizoen overlegd te worden. Alleen voltijdstudenten.

***Niet-spelende leden kunnen voor € 25,00 euro per jaar lid blijven/worden van de club met ontvangst van nieuwsbrief en clubblad. Langdurig geblesseerden kunnen hier ook gebruik van maken. Er vindt geen restitutie plaats in het jaar dat men geblesseerd raakt.

Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot 1 april.
Ieder lid ontvangt een contributienota. Contributies worden geïnd via automatische incasso rond maart/april van het betreffende jaar.
Bij aanmelding tijdens het verenigingsjaar gaat het lidmaatschap in op de eerste dag van het kwartaal. Het bedrag van de contributie wordt dan naar rato aangepast.

Opzeggen

Het lidmaatschap wordt jaarlijks op 1 januari stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap dient voor 31 december voorafgaand aan het nieuwe jaar opgezegd te worden of gewijzigd te worden in een ander lidmaatschap.

Direct opzeggen?

Dit kan schriftelijk of per mail via de ledenadministratie.

Het lidmaatschap

Deze bestaat uit de volgende elementen:

Clublidmaatschap LTC de Paasberg
Contributie KNLTB
Borgsom voor bardienst

Soepeler opzeggingsbeleid

Om tegemoet te komen aan een soepeler opzeggingsbeleid (o.a. bij ernstige blessures, ziektes, etc., aan het begin van het jaar) bestaat sinds 2016 ook de mogelijkheid om voor 1 juli op te zeggen.

De berekening van het terug te storten bedrag is dan als volgt:

Senioren: de helft van het clublidmaatschap. Als de bardienst nog niet gedraaid is, wordt hier ook geen bedrag voor terug gestort.

Alleen schriftelijke opzeggingen en opzeggingen per e-mail worden in behandeling genomen. Bij niet tijdige opzegging is de volledige contributie tot de eerst volgende opzegdatum (te weten 1 juli of 1 januari) verschuldigd. Na tijdige opzegging ontvangt u een bevestiging van uw afmelding.

Restitutie:

Er vindt, behalve op de aangegeven mogelijkheid van 1 juli, geen restitutie van (een deel van) de contributie plaats bij opzegging tijdens het verenigingsjaar. Leden die op grond van een medische indicatie geen gebruik kunnen maken van hun lidmaatschap, kunnen dit melden en per aangegeven data (per 1 juli of 1 januari) opzeggen of van lidmaatschap wisselen, bijv. (tijdelijk) naar een niet-spelend lidmaatschap. Restitutie van (een deel van) de contributie in de tussenliggende periode is niet mogelijk.